top of page

PRIVACY POLICY ALMERE  BOOTCAMP

Uw persoonlijke gegevens. U laat ze bij ons achter, want dat moet nu eenmaal als u bij ons sport. 

Privacybescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor ons van belang. 

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen, laat het ons dan weten.

 

1.   AB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

2.   AB zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

3.   AB gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

a. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

b. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

c. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

d. Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

e. Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

4.   AB zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5.   Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. AB gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij AB geen cookies ontvangt.

6.   Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van AB, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Almere Bootcamp (hierna AB) is gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel te Almere onder nummer 75165961​

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP
a. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding
tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan een fitness training en/of
outdoor work out (een Bootcamp), aangeboden en/of verzorgd door AB en anderzijds AB.
b. Deze Algemene Voorwaarden Bootcamp zijn van toepassing op elke Strippenkaart, elk
Abonnement en elk Programma-abonnement die/dat een Deelnemer recht geeft op deelname
aan een Bootcamp.
c. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart, Abonnement of Programma-abonnement,
alsook door deelname aan een Bootcamp verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze
Algemene Voorwaarden Bootcamp.
d. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken, worden deze Algemene Voorwaarden
Bootcamp geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.
e. AB kan deze Algemene Voorwaarden Bootcamp van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie
is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van AB. Op verzoek wordt een
exemplaar van de Algemene Voorwaarden Bootcamp verstrekt.
f. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden
Bootcamp (i) strijdig is met een besluit, wet, voorschrift, verdrag of Europese richtlijn, (ii)
onredelijk bezwarend wordt geacht of (iii) op grond van enig besluit, wet, voorschrift, verdrag of
Europese richtlijn nietig is of vernietigd wordt, zal uitsluitend de nietige of vernietigde bepaling of
het nietige of vernietigde deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven, en is het AB
toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel
mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de (deels) nietige of vernietigde bepaling.
2. OVEREENKOMST
a. Een overeenkomst tussen AB en een Deelnemer ontstaat door overeenstemming tussen
beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een Deelnemer.
b. Voor AB ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een Deelnemer aan al
zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
c. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de
voorafgaande schriftelijke toestemming van AB. Wijziging van een overeenkomst kan voor een
Deelnemer kosten met zich meebrengen.
d. Een overeenkomst tussen AB en een Deelnemer bestaat uit:
(i) een Strippenkaart, die in een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt
aantal Bootcamps
(ii) een Abonnement, dat bestaat uit:
(a) een Basic Abonnement of Basic Jaarabonnement, dat in een bepaalde periode
één keer per kalenderweek recht geeft op deelname aan een Bootcamp of
(b) een Premium abonnement of Premium Jaarabonnement dat in een bepaalde
periode recht geeft op onbeperkte deelname aan Bootcamps,
e. Onder de volgende voorwaarden kan een Deelnemer een Abonnement te allen tijde
vervangen door een hoger Abonnement (Basic naar Premium). Een Abonnement vervangen door
een lager Abonnement (van Premium naar Basic) kan alleen tegen het einde van de looptijd van
het betreffende Abonnement:
(i) in het geval van een jaarabonnement heeft het nieuwe Abonnement een looptijd van
minimaal één jaar;
(ii) het oude Abonnement komt te vervallen per ingangsdatum van het nieuwe Abonnement;
en
3. ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN
a. Een Strippenkaart en (Jaar)Abonnement zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
b. Een Strippenkaart en (Jaar)Abonnement zijn beperkt geldig. De individuele geldigheid is
vermeld in de inschrijving van een Deelnemer onder ‘Geldigheidsduur’. Als een Strippenkaart, of
(Jaar)Abonnement is verlopen of verbruikt, kan een Deelnemer zich niet meer aanmelden voor
een Bootcamp.
c. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het
buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart en (Jaar)Abonnement AB heeft het recht
hiervoor bewijs te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
d. Als een Deelnemer een (Jaar)Abonnement heeft afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in
het bezit is van een geldige Strippenkaart, wordt eerst het aanwezige tegoed op de Strippenkaart
verbruikt, voordat het (Jaar)Abonnement ingaat.
e. Als een Deelnemer een (nieuw) (Jaar)Abonnement (het Tweede Abonnement) heeft
afgesloten, terwijl een Deelnemer nog in het bezit is van een geldig (Jaar)Abonnement (het
Eerste Abonnement), wordt:
(i) eerst het Eerste (Jaar)Abonnement uitgediend, voordat het Tweede (Jaar)Abonnement
ingaat.
f. Indien er bij een nieuw afgesloten abonnement sprake is van een actieperiode waarbij een lid
gratis merchandise ontvangt, kan dit lid tot één maand na aankoop van het abonnement
aanspraak maken op deze merchandise. Merchandise wordt afgehandeld door een derde partij
waarbij de persoonsgegevens eenmalig worden gebruikt voor het versturen van de merchandise.
Retourneren en ruilen is niet mogelijk. De sweater is niet inwisselbaar tegen contant geld.
g. De geldigheid van een (Jaar)Abonnement wordt niet opgeschort wanneer een Deelnemer
tijdens de looptijd ervan een Programma-abonnement aanschaft.
h. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart wordt niet stilzwijgend
verlengd.
i. Een Abonnement heeft een geldigheid van een (1) jaar. Na afloop hiervan, wordt het
Abonnement automatisch verlengd in een maandelijks opzegbaar abonnement met de daarbij
behorende actuele tarieven.
j. Een Abonnement voor bepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar tegen het einde van het
Abonnement en met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand, te rekenen vanaf de
dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
k. Een Abonnement voor onbepaalde tijd is te allen tijde opzegbaar met inachtneming van
een opzegtermijn van een (1) kalendermaand. Procedure verloopt door middel van een
ontbindingsformulier.
4. INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING
a. Een Deelnemer is eenmalig inschrijfgeld verschuldigd bij de aanschaf van een
Strippenkaar of, (Jaar)Abonnement.
b. De actuele prijzen van (i) het inschrijfgeld, (ii) de Strippenkaarten, (iii) de
(Jaar)Abonnementen staan op de website van AB. AB heeft het recht deze prijzen eenzijdig te
verhogen. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website
van AB. Prijsverhogingen hebben geen effect op afgesloten en betaalde Strippenkaarten of
Jaarabonnementen.
c. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via automatische
incasso ,vooraf of overschrijving.
d. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
e. Een (Jaar)Abonnement kan vooraf ineens worden betaald of via een maandelijkse
automatische afschrijving.
Bij vooraf ineens betaling brengt AB geen extra kosten in rekening.
Bij een maandelijkse automatische afschrijving betaalt een Deelnemer de eerste maand via iDeal.
Hierna incasseert AB automatisch maandelijks het bedrag gedurende de overige looptijd van het
(Jaar)Abonnement.
f. Een (Jaar)Abonnement word – met uitzondering van de eerste maand die direct bij het
afsluiten ervan wordt betaald – maandelijks rond de 1e of de 15e dag automatisch van de
bankrekening van een Deelnemer afgeschreven. Indien het verschuldigde bedrag niet van de
bankrekening kan worden afgeschreven, wordt EUR 25,- administratiekosten in rekening
gebracht, welke tegelijkertijd met de eerstvolgende maandbetaling zal worden afgeschreven.
g. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een Deelnemer alle kosten, die AB of een
door AB ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een
Deelnemer aan AB verschuldigd is, aan AB verschuldigd.
h. AB heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een Deelnemer
niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
6. ONTBINDING
a. De Deelnemer kan een overeenkomst met AB ontbinden met een termijn van één maand, te
rekenen vanaf de dag waarop de overeenkomst tussen beide partijen is gesloten.
b. Stuur een mail naar info@almerebootcamp.nl voor het opzeggen van je abonnement. Vermeld
hierin je voor- en achternaam, het e-mailadres waarmee je ingeschreven staat en de reden van
opzegging. Wist je dat je je abonnement ook tijdelijk kunt bevriezen?
c. In geval van een langdurige ziekte, blessure zwangerschap of een andere oorzaak waardoor je
geen gebruik kunt maken van jouw abonnement, kun je het abonnement tijdelijk bevriezen. Dit
met een minimale duur van 4 weken. Mail naar info@almerebootcamp.nl, vermeld de gewenste
begin- en einddatum van de bevriezing en geef je reden op. Wij proberen jouw verzoek binnen
twee werkdagen te beantwoorden. 
d. Op de Deelnemer rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van de ontbinding.
e. Ingeval de Deelnemer zijn recht van ontbinding uitoefent zal de Deelnemer de inmiddels al
door AB gemaakt redelijke kosten, in het kader van de overeenkomst vergoeden.
f. Na het verstrijken van het termijn van veertien (14) dagen na het sluiten van de
overeenkomst is het niet meer mogelijk voor een Deelnemer om de overeenkomst met AB te
herroepen.
g. Het recht op herroeping vervalt zodra de Deelnemer deelneemt aan een training voordat de
termijn veertien (14) dagen is verstreken.
h. Bij het afsluiten van een (Jaar)Abonnement nadat deze eerder beëindigd is door opzegging,
worden de inschrijfkosten opnieuw in rekening gebracht door AB.
i. Na ontbinding is het te allen tijde weer mogelijk om lid worden, maar kunt u binnen een
periode van 3 (3) maanden na originele startdatum géén gebruik maken van eventuele acties.
7. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP
a. Een Deelnemer dient zich voorafgaand aan een Bootcamp aan te melden. Zonder
aanmelding heeft een Deelnemer geen recht op deelname aan een Bootcamp.
b. Een Deelnemer kan zich tot uiterlijk twee (2) uur voor aanvang van een Bootcamp nog
afmelden. Zonder afmedling wordt in het geval van een Strippenkaart een (1) strip in rekening
gebracht, en in het geval van een (Jaar)Abonnement wordt een Deelnemer gedurende een
periode van vier weken uitgesloten van deelname aan de betreffende Bootcamp bij het tweemaal
binnen een (1) maand niet aanwezig zijn bij een training.
c. AB is gerechtigd het trainingsrooster en/of de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van
reden aan te passen. De laatste roosters en locaties zijn altijd de geldende en deze zijn steeds
beschikbaar op de website van AB.
d. AB heeft tot het tijdstip van aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij
onvoldoende belangstelling te annuleren. In dat geval worden in rekening gebrachte strippen
gecrediteerd.
e. Buitengewone omstandigheden leveren voor AB altijd overmacht op en ontheffen AB van haar
verplichtingen. Bij blijvende overmacht is AB ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na
te komen.
f. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte,
sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. AB is niet aansprakelijk voor het uitvallen van
een Bootcamp door gevaarlijke weersomstandigheden.
g. Indien een Deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een
Bootcamp daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door AB van de Bootcamp worden uitgesloten.
Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Deelnemer.
8. AANSPRAKELIJKHEID
a. Deelname aan een Bootcamp geschiedt op eigen risico.
b. AB, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade
aan eigendommen van een Deelnemer aan een Bootcamp.
c. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van AB, haar
medewerkers en trainers, is AB niet aansprakelijk.
d. AB is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een Deelnemer mochten
oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden
voor eigen risico opgevolgd.
e. AB is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke
eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Bootcamp. Een
Bootcamp is intensief en blessuregevoelig. Een Deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij
geschikt is voor deelname aan een Bootcamp. Indien een Deelnemer gezondheidsklachten heeft,
of indien een Deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een
Deelnemer advies in te winnen bij een arts.
f. AB behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te
sluiten van deelname aan een Bootcamp.
g. AB is niet verzekerd voor schade van een Deelnemer. Een Deelnemer, contractspartner of
wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan
een Bootcamp.
h. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar
recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of
onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een Bootcamp is ontstaan, ontstaat
of zal ontstaan.
9. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY
a. AB respecteert de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (de Gegevens) vertrouwelijk
wordt behandeld.
b. AB gebruikt de Gegevens alleen om de overeenkomst met een Deelnemer zo snel en
goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal AB deze gegevens uitsluitend gebruiken met
voorafgaande toestemming van de Deelnemer.
c. AB zal de Gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter
beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.
d. De werknemers van AB en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de
persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de Gegevens te respecteren.
e. De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor algemene
informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of
andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
f. Hoewel AB de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het
onderhoud van haar website, kan AB niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet,
actueel en/of accuraat is. De Deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk
afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is
ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de Gegevens, tenzij er aan de zijde
van AB sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
g. De websites van derde partijen waarnaar op de website ….hyperlinks zijn opgenomen,
worden niet door AB gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. AB aanvaardt dan ook geen
enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.
h. De website…. en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht
en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van AB.
i. De Deelnemer verklaart zich bekend en akkoord met de algemene voorwaarden van AB
10. KLACHTEN
a. Een Deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van AB zo spoedig
mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij AB te melden, en uiterlijk binnen
veertien (14) dagen nadat de Deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht
wordt telefonisch of schriftelijk ingediend bij AB (herculesstraat 15 06-22690280) onder
vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht.
b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien zijn van eventuele bewijsmiddelen.
c. AB beantwoordt de door de Deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen vier (4) weken vanaf de datum van ontvangst. Indien AB verwacht langere tijd nodig te
hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan Deelnemer na de
constatering hiervan.
d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat er een geschil
overeenkomstig artikel 11 sub c van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp.
11. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
a. Van deze Algemene Voorwaarden Bootcamp kan alleen worden afgeweken indien dat
schriftelijk is bevestigd door AB.
b. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
c. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg
kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Almere.

oktober 2021

bottom of page